Novinky > Hovawart Pro Sport > Stanovy

Stanovy

STANOVY občanského sdružení „HOVAWART-PRO-SPORT o.s.“

Čl. I
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení je: „ HOVAWART-PRO-SPORT o.s.“ (dále jen „sdružení“).
2. Sdružení sídlí na adrese: Liboš-Krnov 32, 783 13.

Čl. II
Charakter a působnost sdružení
1. Sdružení je dobrovolným, otevřeným, zájmovým, sportovním a politicky nezávislým sdružením. Sdružuje ve svém středu občany – majitele, chovatele a příznivce plemene hovawart
2. Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb.
3. Sdružení působí na území celé České republiky.

Čl. III
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
1) zajišťovat všestranné sportovní vyžití členů a zájemců o chov a výcvik psů plemene hovawart v souladu s posláním a cíly Mezinárodní kynologické organizace FCI,
2) aktivně spolupracovat s Moravskoslezským kynologickým svazem (dále jen MSKS). Pro sdružení jsou závazné stanovy a další normativy vydávané MSKS,
3) organizovat výcvikové, chovatelské a společenské akce,
4) poskytovat rady, informace a odbornou pomoc členům sdružení a zájemcům z řad majitelů, chovatelů a příznivců plemene hovawart.

Čl. IV
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let, který souhlasí se stanovami sdružení. Členem může být i osoba mladší 18 let se souhlasem svých zákonných zástupců. Člen sdružení mladší 18 let nemá hlasovací právo a nemůže být volen. Členové jsou ve vzájemně rovnoprávném postavení.
2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení.  Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení a zaplacením zápisného a členského příspěvku. Při nepřijetí žadatele o členství mu musí být tato skutečnost oznámena do 14-dnů ode dne přijetí rozhodnutí a musí mu být v této lhůtě vráceno uhrazené zápisné a členský příspěvek.
3. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat  do 30 dnů ode dne doručení. S konečnou platností o přijetí člena rozhodne členská schůze.
4. Člen sdružení má právo:
a) volit výbor sdružení a být do něj volen,
b) účastnit se členské schůze,
c) vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
d) být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů,
e) účastnit se činnosti sdružení a požívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení
5. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli sdružení a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
b) platit členské příspěvky ve stanovené výši a  v řádném termínu
c) informovat výbor o všech změnách souvisejících s činností sdružení
d) jednat v souladu se zájmy sdružení
6. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
c) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
d) úmrtím člena sdružení,
e) zánikem sdružení.

Čl. V
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze
b) výbor, předseda a jednatel sdružení
c) revizor sdružení
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů, účast členů je nezastupitelná. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
Členská schůze:
a) projednává činnost sdružení,
b) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
c) odvolává a volí jednotlivé členy výboru sdružení a revizora sdružení,
d) schvaluje výroční zprávu sdružení,
e) schvaluje rozpočet sdružení,
f) schvaluje výši zápisného a členského příspěvku, určuje termín úhrady
g) rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
h) rozhoduje o zániku sdružení, a to dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání sdružení v souladu s těmito stanovami,
ch) dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení.
3. Výbor sdružení se skládá ze tří členů – předsedy/pokladníka, jednatele (místopředseda) a výcvikáře/hospodáře. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na tříleté funkční období. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.
a) výbor sdružení připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období,     případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
b) činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při     sudém počtu přítomných členů výboru sdružení.
4. Statutárními zástupci jsou a jménem sdružení jednají předseda sdružení a jednatel, a to každý z nich samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
5. Revizor
a) kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkční období je tříleté,
b) připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi

Čl. VI
Hospodaření sdružení
1. Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy sdružení tvoří zápisné a členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
3. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
4. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.
5. Za hospodaření sdružení je zodpovědný výbor, který každoročně předkládá zprávu o hospodaření členské schůzi.

Čl. VII
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.
2. Zaniká-li sdružení, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.


Ve Štěpánově dne 18. 09. 2011

HOVAWART-PRO-SPORT
NAVRCHOLU.cz